66 Ksiąg Biblia Ma

Dodane przez LastGroove - pt., 03/01/2013 - 17:16

Piosenka "66 Ksiąg Biblia Ma" jest przyjemnym i przystępnym sposobem nauki ksiąg biblijnych na pamięć, zachowując prawidłową chronologię.

Tekst Piosenki

66 ksiąg Biblia ma

Księgi te wszystkie dobrze znam

Mówią o Bogu i Panu mym

Mówią o wszystkim bliskim mi

 

Mojżesz 5 ksiąg swych ma

Jozue, Sędziów, Rut, Samuel 1, 2

Królewskie księgi dwie, Pierwsza, druga Kronik

Ezdrasza, Nehemiasza i Estery też

 

Księga Joba, Księga Psalmów jest

Przypowieści, Kaznodzei też

Pieśń nad Pieśniami, Izajasz i Jeremiasz

Treny i Ezechiel, Daniel i Ozeasz

 

Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz i Micheasz

Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz

Zachariasz i Malachiasz, cztery Ewangelie,

Dzieje Apostolskie, List do Rzymian

 

List do Koryntian, jeden dwa,

Galacjan i Efezjan i Filipian

List do Kolosan, Tesaloniczan Dwa

Do Tymoteusza listy dwa

 

Tytus, Filemon,

List do Hebrajczyków i Jakuba list

Następnie listy Piotra, jeden oraz dwa,

3 listy Jana, Judy, Objawienie.

 

 

Nauka

Jednym ze sposobów nauczenia grupy piosenki jest umieszczenie tekstu w widocznym miejscu i prześpiewaniu kilka razy. Potem można zasłonić kilka nazw ksiąg i spróbować prześpiewać znowu. Można potem zasłonić kolejne kilka ksiąg, i tak aż piosenkę trzeba będzie zaśpiewać w zupełności z pamięci.

Sposób ten najlepiej sprawdza się gdy stosowany na przestrzeni kilku dni, np. na obozie.

Article available in: